اجرای پروژه های ملی صنعتی و عمرانی نظير پل ها ، تونلها، سد ها ،سازه ها، سازه های بلند ، مجتمع های مسکونی، برجها ، هتلها ، و شهرک های صنعتی ويا حتی ساخت بناهائي مانند فضا های آموزشی و درمانی ، استاديوم های ورزشی و… از ظرايف و پيچيدگی های خاصی برخوردار است که بدون تبعيت از يک نظام قانونمند ،دستيابی به محصول ايمن ،با کيفيت و مناسب ميسر نخواهد بود.از طرفی با توجه به تعرفه های موجود و ميزان سرمايه گذاری در صنعت ساختمان ،شايد به جرات بتوان گفت که اين صنعت در شرايط فعلی ، به عنوان يکی از مهمترين و استراتژيک ترين صنايع ملی مطرح ميباشد. بنا به دلايل جانی ، مالی و ملی بايد ترتيبی اتخاذ نمود که فرهنگ بازرسی و کنترل کيفيت در جامعه فنی و حرفه ائي امور ساختمان همانند جامعه صنعتی کشور معرفی و شناخته شود.

در اين راستا موجب افتخار است که این شرکت در بخش مهندسی سازه با در اختيار داشتن امکانات فنی و کارشناسان و متخصصان قادر است تا خدمات ذیل را در قالب  ساخت و کنترل و بازرسی سازه ارائه نماید.

 

·         بازرسی از آماده سازی سايت و عمليات نقشه برداری

·         بازرسی از خاک برداری و بستر سازی و ازمايشهای ژئوتکنيک احتمالی

·         کنترل طرح اختلاط بتن و همچنين بازرسی از مصالح و مواد ساختمانی

·         بازرسی کيفی از آرماتورهاي ورودی

·         بازرسی از فونداسيونهای بتن مسلح (آرماتوربندی و آماده سازی جهت بتن ريزی)

·         بازرسی قبل و بعد از بتن ريزی وهمچنين مراقبتهای ويژه دوره بعد از آن

·         بازرسی از قطعات استراکچرهای فلزی(سازه های فلزی )

·         بازرسي حين ساخت استراکچرهای فلزی

·         مرور و تفسير آزمايشات و تستهای غير مخرب

·         بازرسی از نصب استراکچرهای فلزی (سازه های فلزی)

·         بازرسی از نصب طبقات و اتصالات مربوطه( تيرها- ستونها- سقفها –کلافها –مهارها )

·         بازرسی حين عمليات بنايي ( سفت کاری – نازک کاری )

·         بازرسی کلی از تاسيسات مکانيکی – برقي والکتريکی از مرحله خريد( پيش مميزی) تا مرحله بازرسی نصب و راه اندازی

·         بازرسی از عمليات ايزولاسيون کاری

·         بازرسی کلی از دربها و پنجره ها در طول ساخت و نصب و بهره برداری

·         بازرسی از نماسازی ها – محوطه سازيها و عمليات خارجی ساختمان

·         بازرسی از عمليات ساخت و نصب تجهيزات ، کنترل و مهار آتش و همچنين کنترل مسائل ايمنی پرسنل وکارگاه

·         بازرسی کلی از آسانسورها (پيش مميزی از خريد و همچنين بازرسی نصب )

·         تهيه دستورالعملهای جوشکاری و مدارک کيفی آن

·         کنترل مدارک و وضعيت نهائي جوش

·         کنترل وبررسی دستورالعملهای جوشکاری ارائه شده و تائيد مدارک حرفه ای جوشکاران

·         ارائه گزارشات ماهيانه

·         صدور و کنترل گواهی بين المللی نهايي