جدول ذیل تعدادی از آموزشهای انجام شده توسط این شرکت را نشان می دهد:

ردیف نام سازمان متبوعه عنوان دوره محل برگزاری
1 پترو پارس مدیریت امنیت و اطلاعات ایزو 27001 در محل کارفرما
2 صا ایران طرح ریزی پیشاپیش محصول APQP در محل کارفرما
3 سازمان بهسازی و نوسازی قزوین الزامات ISO 14001:2004 در محل کارفرما
4 سازمان بهسازی و نوسازی قزوین الزامات OHSAS 18001:2007 در محل کارفرما
5 پایانه های نفتی مفاهیم کالیبراسیون و نحوه کالیبراسیون تانک در محل کارفرما
6 صادرات مواد نفتی مفاهیم کالیبراسیون و نحوه کالیبراسیون تانک در محل کارفرما
7 مخابرات استان قم تربيت ارزياب بر اساس مدل EFQM در محل کارفرما
8 پایانه های نفتی اصول اندازه گیری و انتخاب و کالیبراسیون فلومیتر در محل کارفرما
9 صادرات مواد نفتی اصول اندازه گیری و انتخاب و کالیبراسیون فلومیتر در محل کارفرما
10 صنایع شهید صیاد شیرازی الزامات ISO 9001:2000 در محل کارفرما
11 صنایع شهید صیاد شیرازی مستندسازی ISO 9001:2000 در محل کارفرما
12 صنایع شهید صیاد شیرازی ممیزی ISO 9001:2000 در محل کارفرما
13 دانشگاه آزاد خراسگان اصول GMP & GHP در محل کارفرما
14 دانشگاه آزاد خراسگان ممیزی HACCP در محل کارفرما
15 شرکت سرمایه گذاری مهدتابان سیستم مدیریت کیفیت تلفیقی در محل کارفرما
16 صنایع غذائی آوید ممیزی ISO 9001:2008 در محل کارفرما
17 یادمان سازه (برج میلاد) سیستم مدیریت کیفیت تلفیقی در محل کارفرما
18 یادمان سازه (برج میلاد) مستندسازی ISO 9001:2008 در محل کارفرما
19 یادمان سازه (برج میلاد) الزامات ISO 10006 در محل کارفرما
20 یادمان سازه (برج میلاد) مستندسازی و کنترل سوابق سیستم مدیریت کیفیت در محل کارفرما
21 یادمان سازه (برج میلاد) مفاهیم مدیریت زنجیزه تأمین SCM در محل کارفرما
22 یادمان سازه (برج میلاد) الزامات ISO 10005 در محل کارفرما
23 دوره عمومی تکنیکهای فروش سالن آموزش شرکت
24 دوره عمومی مسئولیت پذیری اجتماعی SA 8000 سالن آموزش شرکت
25 دوره عمومی مدیریت کنترل پروژه و استفاده از نرم افزار MSP سالن آموزش شرکت
26 دوره عمومی اصول مدیریت پروژه برمبنای PMBOK سالن آموزش شرکت
27 دوره عمومی ممیزی OHSAS 18001:2007 سالن آموزش شرکت
28 دوره عمومی ممیزی ISO 9001:2008 سالن آموزش شرکت
29 دوره عمومی سرممیزی ISO 9001:2008 سالن آموزش شرکت
30 دوره عمومی ممیزی ISO 14001:2004 سالن آموزش شرکت
31 دوره عمومی الزامات ISO 10006 سالن آموزش شرکت
32 دوره عمومی الزامات ISO 10014 سالن آموزش شرکت
33 دوره عمومی الزامات ISO 13485 سالن آموزش شرکت
34 دوره عمومی الزامات ISO 10005 سالن آموزش شرکت
35 دوره عمومی مفاهیم HSE سالن آموزش شرکت
36 دوره عمومی مفاهیم کالیبراسیون و استانداردهای مربوطه سالن آموزش شرکت
37 دوره عمومی نصب و تعویض کیت CNG کارگاههای شرکت
38 دوره عمومی ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت آن CRM سالن آموزش شرکت