تائیدیه خودرو

  • بازرسی خط تبدیل انبوه و صدور گواهینامه تولید مجموعه قطعات CNG  بر اساس استاندارد ملی 7598
  • بازرسی تائید نوع خودروهای گازسوز با سوخت CNG بر اساس استاندارد ملی 7598
  • بازرسی خودرو های تبدیل شده به سیستم گاز سوز به منظور صدور گواهینامه T.A بر اساس استانداردهایISO  و ECE