تاییدیه خودرو

  •  بازرسی کارگاه های تبدیل خودرو ها به سیستم گازسوز و صدور گواهینامه تایید کارگاه بر‌ اساس  استاندارد ISO  و   رویه‌های مدون سازمان های ذیربط·       
  •     ارائه خدمات مشاوره و آموزشی منطبق بر صنعت CNG

·           عضو كميته تجدید نظر استاندارد الزامات تاييد كارگاه‌هاي خدمات خودروهاي گازسوز CNG براساس استاندارد 5601

شرکت پیشگامان ایده های نوین مفتخر است که تجارب خود را در زمینه بازرسی کارگاهها  به اختصار اعلام دارد :

  •  بازرسی و تائید کارگاه های خدمات خودروهای گاز سوز CNG ،بیش از 100 کارگاه CNG , LPG و صدور گواهینامه‌های مربوطه بر اساس استاندارد ملی شماره 5601