هدف از روش اعطا و تعلیق

تعیین مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص گواهی‌کردن شامل اعطا، حفظ، بازنگری، توسعه، کاهش، تعلیق و ابطال گواهینامه‌های سیستم/سیستم‌های مدیریت کارفرمایان مطابق با الزامات استاندارد مربوطه

منابع

استاندارد ISO 17021: 2015

دامنه كاربرد

كاربرد اين روش در سطح كل فرایندهای مرتبط با گواهی‌کردن مي‌باشد.

تعاريف

مطابق با تعاریف استاندارد ISO 17021: 2015

شرح روش

مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص گواهی‌کردن به تفکیک زیر بیان می‌شود:

اعطا گواهینامه:

در شرکت پیشگامان ایده‌های نوین مراحل انجام ممیزی و اعطا گواهینامه به شرح ذیل می باشد:

 • دریافت پرسشنامه درخواست صدور گواهینامه به شماره FO-CE-02 که از جانب کارفرما تکمیل شده است.
 • محاسبه نفر روز ممیزی مطابق با روش اجرائی تعیین زمان ممیزی به شماره PR-CE-02 و تکمیل فرم بازنگری درخواست صدور گواهینامه به شماره FO-CE-04 و اختصاص اعضای تیم ممیزی
 • تهیه پیش نویس تفاهم نامه و ارسال آن برای کارفرما و در نهایت عقد تفاهم‌نامه نهائی
 • تائید اعضای تیم ممیزی توسط کمیته فنی پس از بررسی فرم بازنگری
 • انجام ممیزی مطابق با فرایند CH-CE-01 و ارائه گزارشات
 • دریافت شواهد مبنی بر برطرف کردن عدم انطباق‌های مشاهده شده در ممیزی و بررسی آن توسط سرممیز
 • تشکیل جلسه کمیته فنی و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا گواهینامه

 حفظ و بازنگری:

گواهینامه‌های صادر شده توسط شرکت پیشگامان ایده‌های نوین دارای سه سال اعتبار می‌باشند و برای بررسی صلاحیت حفظ گواهینامه پس از یکسال از تاریخ ممیزی اولیه، ممیزی بازنگری اول و در سال دوم ممیزی بازنگری دوم برنامه‌ریزی می‌شود. مراحل انجام ممیزی‌های بازنگری مطابق با ممیزی نهائی و پس از ارسال برنامه ممیزی برای کارفرما انجام می‌شود. در نهایت تصمیم‌گیری در خصوص نگهداری گواهینامه نزد کارفرما و ارسال نامه تائیدیه انجام ممیزی بازنگری در کمیته فنی اتخاذ می‌گردد. این فرآیند مطابق با انجام ممیزی بازنگری به شماره CH-CE-02 انجام می‌شود.

توسعه و کاهش:

چنانچه در طول دوره اعتبار گواهینامه کارفرما درخواست توسعه دامنه شمول گواهینامه خود را داشته باشد، باید ممیزی از دامنه درخواستی به عمل آید و مطابق با فرایند CH-CE-02 ممیزی انجام می‌شود. پس از  بررسی نتایج و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش دامنه در کمیته فنی گواهینامه جدید با درج تاریخ افزایش دامنه برای مشتری صادر می‌شود. بدیهی است تاریخ انجام ممیزی‌های بازنگری مطابق با تاریخ ممیزی اولیه برنامه‌ریزی خواهد شد.

در ممیزی‌های بازنگری کلیه موارد ذکر شده در دامنه شمول مورد ممیزی قرار می‌گیرد و در صورتی که سوابقی دال بر دامنه ذکر شده وجود نداشته باشد، دامنه شمول ذکر شده در گواهینامه به دامنه شمول واقعی کاهش خواهد یافت و گواهینامه جدید با دامنه شمول کاهش یافته برای کارفرما صادر خواهد شد.

تعلیق  گواهینامه:

گواهینامه کارفرمایان در موارد ذیل تعلیق می‌گردد:

 • در صورت وجود عدم انطباق عمده، مشاهده شده در ممیزی‌های بازنگری و عدم ارسال شواهد دال بر برطرف کردن مشکل به وجود آمده و یا عدم تائید اقدامات اصلاحی انجام شده توسط کمیته فنی.
 • در صورت خودداری سازمان از انجام ممیزی‌های بازنگری (مراقبتی اول و دوم) و یا گواهی‌کردن مجدد.
 • درخواست تعلیق گواهینامه از جانب کارفرما به صورت داوطلبانه.
 • در صورت تعطیلی و یا ورشکستگی سازمان مربوطه

تحت شرایط تعلیق، گواهی سیستم مدیریت کارفرما به‌طور موقت بی‌اعتبار می‌گردد. این واقعه از طریق وب سایت رسمی شرکت به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.

رفع تعلیق و یا ابطال گواهینامه:

اگر موضوعی که موجب تعلیق شده است حل و فصل شود، این شرکت گواهی را از حالت تعلیق در‌می‌آورد. درصورتیکه در زمان تعیین شده که بیشتر از 6 ماه نمی‌باشد؛ موضوعی که موجب تعلیق شده است حل و فصل نگردد، این شرکت گواهینامه را ابطال و یا دامنه شمول آن را محدود می‌نماید. سپس وضعیت گواهینامه در وب سایت رسمی شرکت درج می‌گردد.

 مدارك مرتبط:

رديف نام مدرك كد شناسايي
1 پرسشنامه درخواست صدور گواهینامه FO-CE-02
2 بازنگری درخواست صدور گواهینامه FO-CE-04
3 روش اجرائی تعیین زمان ممیزی PR-CE-02
4 فرایند انجام ممیزی CH-CE-01
5 فرایند ممیزی بازنگری CH-CE-02