ساختمان

اجرای پروژه های ملی صنعتی و عمرانی نظير پل ها ، تونلها، سد ها ،سازه ها، سازه های بلند ، مجتمع های مسکونی، برجها ، هتلها ، و شهرک های صنعتی ويا حتی ساخت بناهائي مانند فضا های آموزشی و درمانی ، استاديوم های ورزشی و… از ظرايف و پيچيدگی های خاصی برخوردار است که بدون تبعيت از يک نظام قانونمند ،دستيابی به محصول ايمن ،با کيفيت و مناسب ميسر نخواهد بود.از طرفی با توجه به تعرفه های موجود و ميزان سرمايه گذاری در صنعت ساختمان ،شايد به جرات بتوان گفت که اين صنعت در شرايط فعلی ، به عنوان يکی از مهمترين و استراتژيک ترين صنايع ملی مطرح ميباشد. بنا به دلايل جانی ، مالی و ملی بايد ترتيبی اتخاذ نمود که فرهنگ بازرسی و کنترل کيفيت در جامعه فنی و حرفه ائي امور ساختمان همانند جامعه صنعتی کشور معرفی و شناخته شود.در اين راستا موجب افتخار است که این شرکت در بخش مهندسی سازه با در اختيار داشتن امکانات فنی و کارشناسان و متخصصان قادر است تا خدمات ذیل را در قالب ساخت و کنترل و بازرسی سازه ارائه نماید.
· بازرسی از آماده سازی سايت و عمليات نقشه برداری

· بازرسی از خاک برداری و بستر سازی و ازمايشهای ژئوتکنيک احتمالی

· کنترل طرح اختلاط بتن و همچنين بازرسی از مصالح و مواد ساختمانی

· بازرسی کيفی از آرماتورهاي ورودی

· بازرسی از فونداسيونهای بتن مسلح (آرماتوربندی و آماده سازی جهت بتن ريزی)

· بازرسی قبل و بعد از بتن ريزی وهمچنين مراقبتهای ويژه دوره بعد از آن

· بازرسی از قطعات استراکچرهای فلزی(سازه های فلزی )

· بازرسي حين ساخت استراکچرهای فلزی

· مرور و تفسير آزمايشات و تستهای غير مخرب

· بازرسی از نصب استراکچرهای فلزی (سازه های فلزی)

· بازرسی از نصب طبقات و اتصالات مربوطه( تيرها- ستونها- سقفها –کلافها –مهارها )

· بازرسی حين عمليات بنايي ( سفت کاری – نازک کاری )

· بازرسی کلی از تاسيسات مکانيکی – برقي والکتريکی از مرحله خريد( پيش مميزی) تا مرحله بازرسی نصب و راه اندازی

· بازرسی از عمليات ايزولاسيون کاری

· بازرسی کلی از دربها و پنجره ها در طول ساخت و نصب و بهره برداری

· بازرسی از نماسازی ها – محوطه سازيها و عمليات خارجی ساختمان

· بازرسی از عمليات ساخت و نصب تجهيزات ، کنترل و مهار آتش و همچنين کنترل مسائل ايمنی پرسنل وکارگاه

· بازرسی کلی از آسانسورها (پيش مميزی از خريد و همچنين بازرسی نصب )

· تهيه دستورالعملهای جوشکاری و مدارک کيفی آن

· کنترل مدارک و وضعيت نهائي جوش

· کنترل وبررسی دستورالعملهای جوشکاری ارائه شده و تائيد مدارک حرفه ای جوشکاران

· ارائه گزارشات ماهيانه

· صدور و کنترل گواهی بين المللی نهايي