اطلاعات عمومي
نام نام خانوادگي
تعدادفرزندان متاهل

مجرد

زن

مرد

نام، جنسيت، شرايط تحصيل و ازدواج فرزندان:

1-1-

2-2-

نام پدر

محل تولد

تاريخ تولد

محل صدور

مليت

شماره شناسنامه(يا گذرنامه)

وضعيت نظام وظيفه: معاف   پايان خدمت

بعلت

معاف موقت تا تاريخ

وضعيت سلامتي وضعيت جسماني‎و‎نقص عضو
تلفن

نشاني محل اقامت ‍

تلفن اضطراري

شخص تماس و نسبت

چگونه با شرکت آشنا شديد؟

اگر معرف در شرکت داريد نام ببريد:

تحصيلات و دوره آموزشي
مدرك  

رشته تحصيلي

 

مدرسه و محل تحصيل

 

تا سال

 

از سال

سطح
دانشگاهي
عالي
دوره‌هاي تخصصي
مدرك حرفه سال مدت نام موسسه عنوان دوره
سوابق تجربي (از آخرين محل كار نوشته شود)
شغل ‍ كارفرما تاريخ
عنوان

مسئوليت

حقوق

علت ترك

شركت

محل

رئيس مستقيم

تلفن

از

تا

عنوان

مسئوليت

حقوق

علت ترك

شركت

محل

رئيس مستقيم

تلفن

از

تا

عنوان

مسئوليت

حقوق

علت ترك

شركت

محل

رئيس مستقيم

تلفن

از

تا

عنوان

مسئوليت

حقوق

علت ترك

شركت

محل

رئيس مستقيم

تلفن

از

تا

عنوان

مسئوليت

حقوق

علت ترك

شركت

محل

رئيس مستقيم

تلفن

از

تا

ميزان آشنايي با زبان
محاوره نوشتن خواندن زبان
 

ضعيف متوسط خوب عالي

 

ضعيف متوسط خوب عالي

 

ضعيف  متوسط خوب   عالي

 

سطح

□        □          □          □ □          □          □            □ □         □             □               □ انگليسي
□        □         □           □ □         □           □            □ □         □             □               □ فرانسه
□       □          □          □ □        □           □             □ □         □              □              □
توانائي هاي حرفه اي و ذوقي (ليست كنيد)
معرف هاي شما (غير از منسوبين)
تلفن محل عنوان نام
حقوق و مزايا
ميزان حقوق مورد انتظار                    پست مورد تقاضا

محدوديت هاي كاري: زمان              مسافرت               محل كار

تاريخ آماده به كار:

توضيحات:

بدينوسيله صحت و كامل بودن اطلاعات فوق را گواهي نموده و متوجه هستم كه هر گونه نكات خلاف حقيقت موجب خاتمه خدمت فوري و بدون قيد و شرط خواهد بود .

 

تاريخ

 ثبت سابقه مصاحبه
موارد ارزيابي عالي     خيلي خوب        خوب     متوسط    ضعيف Evaluation items
علاقه □                  □                    □            □                □ Enthusiasm
واجد شرايط بودن □                 □                     □            □                □ Aptitude
تخصص و مهارتهاي حرفه اي □                □                      □            □                □ Job skills & knowledge
وضعيت ظاهري □                □                       □            □               □ Appearance
مناسب بودن براي محيط شركت □               □                       □             □                □ Fitness to company culture
مناسب بودن براي پست مورد درخواست □               □                       □             □                □ Fitness for position applied
محدوديت ها و موانع خير        بلي

در صورت مثبت بودن لطفاً توضيح دهيد:

حقوق ماهيانه پيشنهادي:
ملاحظات:

لذا متقاضي: ‏

توصيه نمي شود                         توصيه مي شود

تاريخ                       امضاء                         مصاحبه كننده

تاييديه استخدام :

تاريخ                      امضا                               مدير عامل

تاريخ شروع كار آزمايشي