.           بازرسی و نظارت بر طراحی، ساخت و نصب و نظارت بر عملیات ساختمانی و برقی ایستگاه های گاز طبیعی CNG بر اساس استانداردهای مرتبط

·           ارائه خدمات مشاوره و آموزشی منطبق بر صنعت CNG

تجارب :

·        بازرسی و نظارت بر طراحی و ساخت و نصب 40 ایستگاه سوختگیری CNG بر اساس استاندارد ملی شماره 7829 و رویه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

·        نظارت بر عملیات ساختمانی و برقی 40 ایستگاه گاز طبیعی CNG بر اساس استاندارد ملی شماره 7829 و رویه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

·         عملیاتی کردن 40 ایستگاه سوختگیری CNG مورد تائید قرار گرفته توسط این شرکت و صدور گواهینامه (کارفرما شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور) بر اساس استاندارد ملی شماره 7829

·        بازرسی ایستگاه سوختگیری CNG ثامن بر اساس استانداردهای  ملی شماره2/ 7829 و 1/7829 و 12054

·        بازرسی ایستگاه سوختگیری CNG فداییان اسلام  بر اساس استانداردهای  ملی شماره2/ 7829 و 1/7829 و 12054

·        بازرسی ایستگاه سوختگیری CNG اسب دوانی بر اساس استانداردهای  ملی شماره2/ 7829 و 1/7829 و 12054