?گروه ۱، جامدات
بهترین روش اطفاء، خنک کردن میباشد و بهترین و ارزانترین خنک کننده آب میباشد.

?گروه ۲ ، مایعات
بهترین روش اطفاء، خفه کردن میباشد که به علت اینکه معمولا جرم آب از مایعات قابل اشتعال سنگین تر است نمی توان از آب استفاده کرد چون حجم آتش را بیشتر میکند به همین علت باید از کف یا پودر شیمیایی استفاده کرد.

?گروه ۳ ، گازها
بهترین روش اطفاء گازها قطع منبع گاز میباشد، باید توجه داشت اگر قادر به قطع منبع گاز نیستیم بهتر است شعله گاز را خاموش نکنیم زیرا با انتشار گاز در محیط خطر انفجار وجوددارد.

?گروه ۴ ، فلزات
بهترین راه اطفاء، خفه کردن به وسیله شن و ماسه، پودر تالک و گرافیت است.
باید دقت شود از پودر شیمیایی یا همان خاموش کننده های پودر و گاز استفاده نشود چون خطر متصاعد شدن دود و غبار و بخارات شیمیایی در اثر واکنش با هم وجود دارد.

?گروه ۵ ، لوازم برقی و الکتریکی
بهترین روش اطفاء، خفه کردن به وسیله گاز Co2 می باشد، از آب به علت رسانا بودن اصلا استفاده نشود.

?گروه ۶ ، چربی های آشپزخانه‌
بهترین وسیله اطفاء با حوله خیس میباشد، بدترین روشی که میتوان برای اطفای این گروه استفاده کرد آب است چون باعث فوران آتش خواهد شد.

#سیستم_مدیریت_ایمنی_و_بهداشت_شغلی
#HSE