در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه انجمن مهندسی صنایع ایران، در خصوص مسئولیت کمیته‌های نُه گانه این انجمن اینگونه تصمیم‌گیری شد:

۱- کمیته گروه‌های تخصصی
آقای دکتر فتح اله

۲- کمیته آموزش، پژوهش و خدمات مهندسی
آقای دکتر شجاعی با همراهی آقای دکتر فصیحی

۳- کمیته انتشارات
آقای دکتر محمدی

۴- کمیته آمار و اطلاعات
آقای مهندس نعمت اللهی

۵- کمیته پذیرش و روابط عمومی
آقای مهندس شجاعی

۶- کمیته دانشجویی
استفاده از ظرفیت اتحادیه انجمن‌های علمی

۷- کمیته گردهمایی‌های علمی
آقای مهندس شجاعی با همراهی آقای مهندس نعمت اللهی

۸- کمیته بهترین ها
آقای دکتر شخصی نیایی

۹- کمیته امور بین الملل
آقای دکتر میرزا‌زاده با همراهی آقای دکتر فصیحی

#انجمن_مهندسی_صنایع_ایران

#پیشگامان_ایده‌های_نوین