ممیزی بازبینی نوبت اول سیستم مدیریت یکپارچه (ISO9001:2015 ، ISO14001:20015 و OHSAS18001:2007) با موفقیت در محل دفتر مرکزی سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین و سایت عملیاتی سبزه میدان این شهر انجام گرفت.http://yon.ir/8Yjze