?اگر محصولی از ابتدا ناموفق عمل کند و هرگز به دوره رشد نرسد، ، مطمئنا دلایل زیادی در شکست آن دخیل بوده و تنها با تغییر در بسته‌بندی نمی‌توان امید به موفقیت آن محصول داشت. اگر قیمت آن مناسب نبوده و با تغییر در بسته‌بندی بخواهیم که محصول را لوکس نشان دهیم، این همان تغییر ذهنیتی است که انجام آن تقریبا محال است.

#بازاریابی
#بسته‌بندی