ماشین آلات به دلیل فرسایش و خرابی، باید در زمانهای معینی از سرویس خارج تا مورد بازبینی قرار گیرند. خروج از سرویس و همچنین بازبینی ماشین آلات با روشهای رایج هزنیه بالایی را به صاحبان صنایع تحمیل می کند، که در رقابت قابل توجه است. امروزه با پیشرفت علم الکترونیک و پردازش سیگنال تکنیکهایی ارایه شده است، که بتوان با دریافت داده های مختلف مانند لرزش ، دما، جریان الکترکی و غیره از ماشین الات در زمان سرویس دهی و پردازش آنها از وضعیت ماشین آلات مطلع شد. اطلاع از وضعیت ماشین آلات در زمان سرویس دهی هزینه ها را به شکل چشمگیری کاهش داده و با استفاده از آن می توان مدیریت خوبی بر ماشین آلات داشت، چنین تکنیکی را بازرسی وضعیت می نامند. بازرسی وضعیت به صورت عام انواع مختلفی دارد که از حوصله این بحث خارج بوده و در این مقاله صرفا بازرسی وضعیت ماشین آلات دوار از طریق دریافت و پردازش اطلاعات لرزشی بررسی خواهد شد. پس از بیان تئوری تاثیر خرابی بر سیگنال لرزشی و دستگاه های ثبت و پردازش این سیگنالها، در انتها نمونه ای از تاثیر خرابی یک چرخ دنده بر طیف فرکانسی سیگنال لرزشی نمایش داده خواهد شد.